cat :: esp :: fr :: eng

VALORS > Política de Privacitat

GARCIA FAURA, SL respecta el vostre dret a la privacitat i, per aquest motiu, compleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, incloent la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la seva normativa de desenvolupament i qualsevol altra norma que pugui modificar-la, complementar-la o substituir-la en el futur, així com el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament que deroga la Directiva 95/46/CE "Reglament General de Protecció de dades"), així com qualsevol altra normativa que pugui desenvolupar-lo o complementar-lo en un futur.

 

RESPONSABILITAT DEL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES

 

El responsable del tractament de les vostres dades personals és GARCIA FAURA, SL, amb NIF B58753005, i seu social al carrer Raurell, 37 (Polígon Camí ral) de Gavà (08850 Barcelona). El correu electrònic de contacte per a qualsevol àmbit relacionat amb les seves dades personals és info@garciafaura.com

 

RECOLLIDA DE DADES

 

Navegació web

Excepte que es digui el contrari més endavant, GARCIA FAURA, SL no recull, processa o usa dades personals pel simple ús de la nostra pàgina web.

 

En accedir al nostre lloc web, els nostres servidors recullen automàticament informacions de caràcter general i de tipus tècnic, amb l’objectiu de millorar els serveis de comunicació i navegació del nostre lloc web (Vegeu Política de Cookies). En cap cas aquesta informació serveix per a identificar la persona usuària.

 

Formularis i correu electrònic

Les dades personals facilitades, ja sigui a través dels formularis web o mitjançant el correu electrònic, sí que són recollides per a la correcta gestió de la relació contractual, comercial o professional que s’estableix entre GARCIA FAURA, SL i la persona usuària. Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers propietat de GARCIA FAURA, SL. El tractament que es pugui derivar d’aquestes dades personals se sotmet a les previsions de la normativa esmentada a l’inici d’aquesta Política de Privacitat. 

 

Butlletins electrònics i bases de dades comercials

Els nostres butlletins electrònics ofereixen la possibilitat de subscriure’s a la llista de receptors dels mateixos. Un cop la persona usuària hagi indicat la seva adreça de correu electrònic, rebrà un missatge de confirmació, en el qual se li demana confirmació expressa per a rebre el butlletí. Si així ho confirma, guardarem la seva adreça de correu electrònic fins que es doni de baixa del butlletí. L'única finalitat d'aquest emmagatzematge és poder rebre aquests butlletins.

 

La persona usuària podrà revocar en tot moment el seu consentiment a l'enviament del butlletí. Podrà declarar la seva revocació fent clic a l'enllaç indicat en cada missatge del butlletí o bé utilitzant les dades de contacte de protecció de dades indicades.

 

Recepció de currículums o serveis professionals

El Departament de Persones de GARCIA FAURA, SL centralitza la recepció de currículums que s’adrecen a l’empresa. Les dades que inclouen els currículums són tractades amb total confidencialitat, en acord a la normativa vigent, i en cap cas són cedides a tercers. Les dades s’usaran tan sols amb la finalitat de contactar amb la persona titular del currículum en el cas que el seu perfil encaixés amb un procés de selecció de personal obert.

Els currículums s’emmagatzemaran per espai de sis mesos, passant a ser destruïts un cop esgotat aquest temps, sempre que no s’hagi indicat un consentiment diferent en aquest sentit i de forma explícita.

 

Mitjans socials

Les dades de les persones usuàries de les xarxes socials en les quals és present GARCIA FAURA, SL a través de qualsevol de les seves marques comercials, queden regulades per les Polítiques de Privacitat pròpies de cada una de les xarxes, en base a la seva pròpia regulació.

 

Altres vies de recollida

GARCIA FAURA, SL podrà recollir les seves dades personals en altres casos, com per exemple si la persona usuària ens les facilita a instàncies pròpies, en realitzar comandes o contractar els nostres serveis professionals, omplir una enquesta, participar en un concurs o participar d’alguna promoció comercial. En tots els casos s’informarà de la finalitat de la recollida de dades i, en els casos que sigui necessari, es demanarà consentiment explícit per a l’obtenció de la vostra autorització per a l’emmagatzematge de les dades.

 

En qualsevol dels casos, la persona usuària garanteix i respon de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals proporcionades i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades.

 

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

 

 1. Proporcionar-vos informació en resposta a una sol·licitud per part vostra
 2. Enviar-vos informació promocional i/o publicitària dels nostres productes o serveis inclús per mitjans electrònics.
 3. Registrar el vostre correu electrònic per rebre el nostre Butlletí electrònic, únicament en el cas que l’hàgiu sol·licitat expressament.
 4. Donar-vos d’alta com a client, proveïdor o qualsevol altre categoria de relació professional de manera que es puguin efectuar les operacions necessàries de tota relació professional (facturació, comandes, cobraments, pagaments, enquestes de satisfacció, promocions, etc.).
 5. Crear un compte de persona usuària de possibles serveis de comunicació electrònica de caràcter privat (Intranet, Portals de Client, Portals d’Empleat, etc.).
 6. Permetre el funcionament dels nostres llocs web, a través de cookies (Vegeu Política de Cookies).

 

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

 

GARCIA FAURA, SL conservarà les vostres dades personals durant el temps necessari per a complir amb les finalitats per a les quals van ser recollides, sempre que la persona usuària no exerceixi el seu dret de supressió o revoqui el seu consentiment.

 

COMPARTICIÓ DE DADES

 

GARCIA FAURA, SL no ven, lloga o comercialitza les dades personals que custodia a tercers, i només les transmet a persones o entitats quan sigui necessari fer-ho per assolir els següents propòsits:

 

 1. A proveïdors de serveis subcontractats per GARCIA FAURA, SL per a la resolució d’incidències, execució de treballs, subministrament de productes o de serveis derivats d’una comanda o sol·licitud efectuada per la persona usuària. En aquest cas aquests proveïdors de serveis disposaran de les dades que siguin únicament i estrictament necessàries per al compliment d’allò contractat, no podent destinar-les a finalitats comercials o publicitaris sense comptar amb el consentiment exprés de la persona usuària.
 2. A proveïdors de serveis de comunicació o telecomunicacions subcontractats per GARCIA FAURA, SL per a la gestió de les eines o serveis d’informació, publicitat, comercial o comunicació (enviament de butlletins electrònics, gestió de xarxes socials, realització d’enquestes, activació de campanyes, promocions, etc.) únicament amb la finalitat de donar compliment a aquells serveis per als quals la persona usuària ha donat el seu consentiment exprés. En aquest cas aquests proveïdors de serveis disposaran de les dades que siguin únicament i estrictament necessàries per al compliment d’allò contractat, no podent destinar-les a finalitats comercials o publicitaris pròpies sense comptar amb el consentiment exprés de la persona usuària.
 3. A les autoritats competents, quan la cessió estigui autoritzada o sigui necessària per donar compliment a una obligació legal o per ordre de jutjats i tribunals.

 

ELS DRETS DE LES PERSONES USUÀRIES

 

Qualsevol persona té dret a obtenir informació clara i comprensible sobre si GARCIA FAURA, SL està tractant les seves dades personals.

 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar la seva rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat que van ser lliurades així com retirar el consentiment atorgat. També pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de forma que les seves dades no seran suprimides però el tractament de les mateixes estarà subjecte a limitacions.

 

 1. Dret d'informació: Dret a ser informat de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill, sobre la utilització i tractament de les vostres dades personals.
 2. Dret d'accés: Dret a sol·licitar en qualsevol moment la confirmació de si estem tractant les vostres dades personals, a que facilitem accés a les vostres dades i a la informació sobre el seu tractament i a obtenir una còpia de les mateixes.
 3. Dret de rectificació: Dret a sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes, no actualitzades o incompletes. També podreu sol·licitar que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.
 4. Dret de supressió: Dret a sol·licitar la supressió de les dades personals quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per als quals van ser recollides.
 5. Dret a limitar el tractament: Dret a sol·licitar que limitem el tractament de les vostres dades personals, la qual cosa significa que podrem seguir emmagatzemant-les, però no seguir tractant-les durant un temps delimitat.
 6. Dret a la portabilitat de les dades: Dret a que les vostres dades siguin transmeses a un altre responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica. Aquest dret s'aplica quan el tractament de les vostres dades personals estigui basat en el consentiment o en l'execució d'un contracte i aquest tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.
 7. Dret d'oposició: Dret que permet oposar-se al tractament de les vostres dades personals.
 8. Dret a revocar el consentiment: En els casos en què hàgim obtingut el vostre consentiment per al tractament de les dades personals en relació amb determinades activitats, podreu retirar-lo en qualsevol moment.
 9. Dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control: Dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

L'exercici d’aquests drets es poden fer per correu postal, adjuntant còpia del DNI o passaport, davant de GARCIA FAURA, SL amb domicili al carrer Raurell, 37 (Polígon Camí ral) de Gavà (0850. Barcelona) o per correu electrònic, a l’adreça info@garciafaura.com

 

CONTACTE

 

Per a qualsevol consulta sobre el tractament de les vostres dades podeu contactar amb GARCIA FAURA, SL a través de l’adreça de correu electrònic a info@garciafaura.com

Informació legal
x

Empresa: GARCIA FAURA S.L.

NIF: B58753005

Direcció: Carrer Raurell 37 - Polígon Camí Ral - 08850 GAVÀ (Barcelona)

Telèfon: (+34) 93 662 14 41

e-mail: info@garciafaura.com

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

 

[...]
Carregant...

Política de cookies